120625-Srila-Acharyadev-Thumb

Paratma Nistha

Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj gives sannyas to Purushottam Jaganath Prabhu and Ratan Krishna Prabhu.

Sripad Bhakti Vijnan Muni Maharaj

Sripad Bhakti Svarup Padmanabha Maharaj